Søk

Du er her:

Aktuelle hjelpetiltak

Her er en kort oversikt over noen instanser du kan henevende deg til for å få hjelp og veiledning.

 • Hjemmehjelp, vanligvis hjelp til renhold, kles vask og innkjøp. For hjemmehjelp må det betales en egenandel, den er variabel fra kommune til kommune men kan ikke overstige selvkost.
 • Hjemmesykepleien, døgnkontinuerlig tjeneste som gir hjelp og veiledning til hjemmeboende syke eller funksjonshemmede. Hjemmesykepleien formidler også kontakt med lege og andre hjelpeinstanser. Ordningen er gratis
 • Ergoterapeut, vurderer behov for hjelpemidler og sikkerhetstiltak i hjemmet for eksempel tidsbryter på komfyren og håndtak på badet
 • Hjelpemiddelsentrale låner ut hjelpemidler. Det er kommune som har ansvaret for korttidsutlån, mens det er NAV https://www.nav.no som har ansvaret for langtidslån av hjelpemidler.
 • Matombringing er et tilbud til hjemmeboende som ikke klarer å lage varm mat eller har for ensidig kosthold. Prisen varierer fra kommune til kommune
 • Dagsenter et godt tilbud for personer med en demenssykdom som trenger sosial stimulering og regelmessig oppfølging. Samtidig får pårørende en pause i omsorgsarbeidet. Hjemmetjenesten gir informasjon om tilbudets omfang, inntakskriterier, kostnader og søknadsprosedyre.
 • Støttekontakt, fritidsaktiviteter på pasientens egne premisser. Hjemmetjenesten kan formidle og veilede.
 • Korttidsplass, avlastningsplass for pårørende som har omsorg for hjemmeboende eldre. Kontakt hjemmetjenesten i din kommune.
 • Tannbehandling, gratis hos den offentlige tannhelsetjenesten dersom man har hatt hjemmesykepleie i tre måneder
 • Noen kommuner har altmuligmannstjeneste som kan gi praktisk hjelp til hjemmeboende som ikke er i stand til å utføre forskjellige reparasjoner eller vedlikehold i hjemmet
 • Frivillighetssentralen formidler kontakt mellom personer som trenger hjelp og frivillige som ønsker å hjelpe.
 • TT- kort, transportordning, er et kommunalt tilbud som innebærer et visst antall billige drosjeturer for den som får søknaden innvilget. Søknadsskjema fåes ved henvendelse til kommunen. Sammen med egen søknad legges ved en legeerklæring. Ved demens er det viktig å be om at TT - kortet også skal gjelde for ledsager
 • Ledsagerbevis. Dette kan fås ved henvendelse til kommunen. Da får ledsager gratis inngang til mange ting, underholdninger og lignende
 • Økonomiske støtteordninger. Siden demens er en kronisk sykdom, har man krav på Hjelpestønad og grunnstønad. Ta kontakt med trygdekontoret
 • Som pårørende med omsorgsbyrde kan det være aktuelt å søke omsorgslønn. Ta kontakt med kommunen. Du kan også ha krav på omsorgspoeng. Kontakt NAV trygdekontoret
 • Individuell plan. Alle som har behov for langvarig og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Kontakt kommunen
 • Klagerett. Er du misfornøyd med den hjelpen det offentlig yter, kan du klage på vegne av ditt familiemedlem med demens. Klagen kan sendes den instans som behandlet saken. Fylkesmann avgjør i siste instans om du får medhold i klagen

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77