Søk

Du er her:

Alzheimer

Demens ved Alzheimers sykdom er den vanligste form for demens. Sykdommen er oppkalt etter den tyske legen Alios Alzheimer som beskrev den første gang i 1901 hos en 51 år gammel kvinne.

Denne sykdommen kan deles i to typer:

 1. Demens ved Alzheimers sykdom med tidlig debut (oftest før 65 år) hvor det foreligger mer uttalte og flere demenssymptomer tidlig i sykdomsforløpet og hvor sykdommen utvikler seg raskere. I begynnelsen av sykdommen ser man tegn på sviktende hukommelse, tegn til apraksi, agnosi, språk og eller skrivevansker. (www.ordnett.no)
 2. Demens ved Alzheimer sykdom med sen debut (oftest etter 65 år) som har færre symptomer og hvor sykdommen utvikler seg mindre dramatisk. Hukommelsessvikten er det symptom som er mest framtredende i starten

Alzheimers sykdom kan ramme alle grupper i samfunnet og har ingen sikker sammenheng med sosial status eller kjønn.

Det er normalt at hukommelsen og læringsevnen reduseres noe når man eldes. Det er når en person viser tydelige tegn på at evnen til å oppfatte, bearbeide og gjengi informasjon reduseres at det er viktig å kontakte fastlegen for en medisinsk utredning med tanke på demens.

De tidligste tegnene

Det er viktig å undersøke mulige tegn på Alzheimer. Her er noen:

 • Det er vanlig man får problemer med korttidsminnet, at man glemmer hva som skjedde for få timer siden, ekspl. en telefonsamtale eller noe en skulle husket å gjøre
 • Vanskeligheter med ord eller skrivning
 • Vanskeligheter med å finne finne frem på ukjente steder
 • Man glemmer ulike ting på jobben, som når viktige møter skjer
 • Man får problemer med praktiske gjøremål eller teknikk, ekspl. at man ikke forstår hvordan man skal innstallere et dataprogram

Andre symptomer

 • Språkproblemer
 • Vanskelig for å lære nye ting
 • Desorientert
 • Problemer med og utføre dagligdagse oppgaver
 • Personlighetsforandringer
 • Passivitet
 • Dårlig dømmekraft
 • Roter bort ting
 • Humørsvingninger

Mer om Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom påvirker den enkelte person på ulike måter. Symptomene avhenger mye av hvordan personen var før sykdommen viste seg. De vanligste symptomene på sykdommen kommer snikende og har en langsom utvikling.
Alzheimer symptomer kan forståes bedre om man deler sykdomsutviklingen i tre stadier:

 1. Et tidlig stadium
 2. Moderat grad 
 3. Alvorlig grad

Som sagt viser ikke alle som har en Alzheimer sykdom de samme symptomene, dette er individuelt og varierer fra person til person. Oppdeling i stadier er veiledende for å forstå utviklingen av sykdommen, slik at pårørende kan være oppmerksom på mulige problemer og planlegge kommende behov for hjelp.

De færreste vil oppleve sykdomsutviklingen likt.

Hva skjer med og i hjernen?

Ved Alzheimer dør nervecellen i hjernebarken. Prosessen starter i tinning -og isselappen. Disse endringene får følger for hukommelsen, følelseslivet og den intellektuelle kapasiteten.

Hjernebarkens volum minskes og hjernens væskefylterom blir større enn normalt. Man kan med andre ord si at hjernen skrumper.

En er noe usikker på om Alzheimer er arvelig, men endringer i arvestoffene kan være en årsak til sykdommen.

Noen symptomer kan vise seg på alle tre stadiene, f.eks. kan et reaksjonsmønster som er anført på listen ved alvorlig grad symptomer vise seg på moderat grad stadiet.

Pårørende skal også være oppmerksom på at hele veien kan personer med demens ha øyeblikk der han/hun er som før hun/han fikk diagnosen demens.

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77