Søk

Andre tegn på hjerneskade

Som regel vil det være andre tegn på hjerneskade i tillegg til de motoriske, som vi har beskrevet mest så langt i denne artikkelen. Hvor vanlig de forskjellig symptomene vil være kommer an på hvilken type cerebral parese det dreier seg om og hvor man befinner seg i livsløpet. For eksempel vil spisevansker kunne være et hovedproblem i det første leveåret, mens dårlig leppekontroll med sikling et stort problem i småbarns- og skolebarnsalder, for så å vise gradvis bedring hos barnet. Andre problemer vil være av mer varig karakter. Dette dreier seg særlig om:

  • Generelle lærevansker opptrer ganske ofte, selv hos normalt begavede barn.
  • Persepsjonsvansker er relativt vanlige, og er årsak til at mange barn sliter med skolearbeide langt ut over det deres evner skulle tilsi
  • Utviklingshemning Den utvilsomt viktigste av følgetilstandene ved cerebral parese er utviklingshemming. Forekomsten av kognitiv utviklingsforsinkelse oppgis forskjellig av forskjellige forskere, antakelig på grunn av ulike definisjoner, men oppgis med en forekomst fra 50% opp mot 70%. Utviklingshemming opptrer i varierende grad ved alle CP-typer, men hyppigere og mer alvorlig ved enkelte diagnosebilder. I tillegg til varierende grader av utviklingshemming, ser man også ofte lærevansker.
  • Tale- og språkvansker Språk- og talevansker er vanlige ved cerebral parese, men forekomsten varierer en del hos forskjellige forskere, formodentlig på grunn av ulike definisjoner og inklusjonskriterier. Talen kan hemmes motorisk, men alle typer språkutviklingsforstyrrelser ses.
  • Konsentrasjonsvansker og økt trettbarhet
  • Syns- og hørselsproblemer. Synsvansker er svært vanlige ved cerebral parese. Alle deler av det visuelle system kan rammes. Hørselsproblemer og andre auditive vansker opptrer ved 10-15% prosent av all CP. Skaden kan sitte i alle deler av de auditive system.
  • Epilepsi forekommer hos ca 25% av alle med cerebral parese og opptil 50% har hatt ett eller flere anfall i småbarnsalderen. Forekomsten er hyppigere hos de mest utviklingshemmede. .
  • Hydrocefalus (vannhode) 

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77