Søk

Du er her:

Barneautisme/infantil autisme

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser er samlebetegnelsen på en gruppe diagnoser. Gruppen omfatter i tillegg til Barneautisme og Asperger syndrom også 5 andre diagnoser :

  • Rett syndrom
  • Annen disintegrativ forstyrrelse i barndommen
  • Forstyrrelse med overaktivitet assosiert med mental retardasjon og bevegelsesstereotypier
  • Andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
  • Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, uspesifisert

Felleskriteriene for å kunne stille en av diagnosene er ”kvalitative avvik i gjensidige sosiale samspill og kommunikasjonsmønstre samt stereotypier i atferd og interesser”.
I mange tilfeller kan det være svært utfordrende å finne fram til den av disse diagnosene som best beskriver den tilstanden eller symptomatologien som kommer til uttrykk hos et barn. Diagnosen fastsettes i dag delvis med grunnlag i

  • når i barnets liv man oppdager at noe er galt
  • hvor omfattende problemene er
  • hvordan utviklingen av forstyrrelsen har kommet til uttrykk over tid
  • hvor mange av symptomene som opptrer sammen
  • nevrobiologiske funn

Årsaker

Årsaksmekanismene til autisme er sammensatte, og mange bidragsytende faktorer er omhandlet i litteraturen. Historisk sett ble relasjonelle forhold mellom barnet og foreldrene antatt å være en av disse. Det har lenge vært klart at en slik forklaring ikke bare er utilstrekkelig og en stor tilleggsbelastning for familien, den er dessuten feilaktig. Nyere forskning av genetiske bidrag viser at flere gener kan være involvert i utviklingen av autisme. Det er derfor først og fremst i genetikk og i barnets nevrobiologiske utvikling årsaksmekanismene til autisme må søkes.
I familier hvor forekomsten av andre utviklingsavvik og funksjonsforstyrrelser er kjent er det også en økt forekomst av autisme og andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Det er ikke fullstendig klarlagt i hvilken utstrekning slike sårbarhetsfaktorer virker inn på forekomsten av autisme eller andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Autisme er også beskrevet hos mennesker med ulike kromosomavvik. Det ser dermed ikke ut til at noen annen grunnlidelse eller forstyrrelse forhindrer forekomst av autisme snarere tvert i mot.

Forekomst

Den kjønnsmessige fordelingen er imidlertid skjev fordi forekomsten av autisme er omkring 3-4 ganger høyere hos gutter enn den er hos jenter. Relativt sett er jenter med autisme oftere mer funksjonshemmet enn gutter er.

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77