Søk

Du er her:

Brukermedvirkning

TrygghetsNett ønsker reell brukermedvirkning. Det er sammen vi kan greie å utvikle TrygghetsNett til å være et forum der du som pårørende finner det du trenger.

I TrygghetsNett vil vi etablere arenaer hvor du som pårørende kan fremme ønsker om fagstoff. Her kan du også fremme forslag som forhåpentligvis kan føre til endringer i tjenestetilbud og saksbehandlingsapparat.  TrygghetsNett ønsker å være en pådriver for et godt samarbeid mellom deg som pårørende og den kommunale forvaltningen.

I dag anerkjennes betydningen av brukermedvirkning både av beslutningstakere og utøvere i helsetjenesten og av pasienter og publikum generelt. Mange land, deriblant Norge, har lovfestet brukers rett til å ivareta sine interesser i beslutningsprosesser i hele eller deler av helsetjenesten.
Med brukermedvirkning menes den innflytelse bruker har i forhold til beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud der vedkommende selv er berørt. Brukermedvirkning forutsetter at man ikke lenger betrakter den hjelptrengende som en ensidig mottaker av tjenester.

Reell brukermedvirkning er avhengig av vilje til åpenhet på begge sider, hos bruker og hos fagfolket. En slik åpenhet forutsetter imidlertid en erkjennelse av eksisterende maktforhold, avdekking av alternative motiver for samhandling, synliggjøring av mulige spenningsforhold samt et ønske om dialog for å få dette til.

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77