Søk

Generell utvikling, sosialt og emosjonelt

Utviklingsmønsteret er som for funksjonsfriske. De gir med andre ord blikkontakt før de smiler, sitter før de krabber etc. Typisk er det imidlertid at de bruker lengre tid på å perfeksjonere en ferdighet, før de våger seg ut på en ny. Eksempelvis kan de være stabile i stående, lenge før de tør å gå uten støtte. I slike situasjoner er det viktig at barnet får den tid det behøver og ikke føler press. Vurdering av utviklingsparametre i første leveår med tanke på fremtidig utviklingsnivå har vist seg å gi lite treffende antakelser. Blant annet er det ikke vist sammenheng mellom graden av muskelslapphet og mentalt utviklingsnivå. Det er heller ikke påvist sikker sammenheng mellom foreldrenes og barnets intelligens. Utviklingstester viser fra seks måneders alder fallende intelligenskvotient (IQ) gjennom hele livet, selv om personen viser jevn utvikling og lærer nye ferdigheter. Med andre ord; "avstanden" til jevnaldrende øker med økende alder. Det er ingen sikker forklaring på dette fenomenet, men har nok relasjon til hjernens reduserte tilvekst nevnt tidligere. IQ måling i skolealder viser betydelig variasjon inne gruppen. De fleste lærer å lese og skrive, mens regning og tidsbegrep som krever abstrakt tenkning er klart vanskeligere å forstå

Sosialt og emosjonelt

Den sosiale og emosjonelle evnen er barnas klart sterkeste side, og det vedvarer inn i voksen alder. Men også sinnsstemninger varierer, og disse variasjoner må en ta alvorlig og forholde seg til som en ville gjort overfor andre. Det samme gjelder uakseptabel atferd, men kravene må justeres for mental utviklingsalder.

En del atferdsproblemer kan unngåes om en er oppmerksom på forebygging som; klare rammer og rutiner for hva som skal gjøres, noe som periodevis kanskje vil være upopulært hos barnet.

Det er også en sammenheng mellom barnets evne til å kommunisere og atferdsproblemer. Godt samspill og stimulering av tidlig språkutvikling er derfor et viktig forebyggende tiltak. Ferdigheter som knyttes til sosial mestring som renslighet (ca 1 år forsinket), av- og påkledning, hygiene, handle i butikken og ta kollektive transportmidler lærer de vanligvis greit. Men også inne disse ferdigheter er det store forskjeller på læreevnen.

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77