Søk

Du er her:

Barn/unge med nedsatt funksjonsevne

Denne gruppen lidelser er karakterisert ved kvalitative avvik i det mellommenneskelige sosiale samspillet og kommuniaksjonsmønsteret, og ved et begrenset, stereotypt og repeteende repertoar av interesser og aktiviteter. Disse kvalitative avvikene utgjør et gjennomgripende trekk ved personens fungering i alle situasjoner, selv om de kan variere i styrke. I de fleste tilfellerer utviklingen avvikende helt fra spebarnsalderen, og med bare få unnntak blir tilstanden manifestet i løpet av de fem første leveårene.

Hva forårsaker gjennomgripende utviklingsforstyrrelser?

Årsaken er usikker. Det synes å foreligge en genetisk (arvelig) disposisjon. Det kan også ha sammenheng med komplikasjoner rundt fødselen.

Hvordan diagnostiseres tilstanden?

Forstyrrelsen skal diagnostiseres på grunnlag av de adferdsmessige trekkene, uavhengig av eventuelle tilknyttede medisisnke tilstander.

Hvordan behandles tilstanden?

Tidlig diagnose og igangsetting av tiltak er viktig, da dette kan hindre ytterligere tap av ferdigheter. Det finnes ingen behandling som kan kurere barnet. Habilitering av barnet er viktig, dvs. forsøk på å gjøre barnet mest mulig funksjonsdyktig i dagliglivets gjøremål. Livslangt opplegg med opplæring, arbeid, fritid og bolig vil være viktig for enkelte.

Målet med behandlingen er å sørge for nødvendig tilrettelegging for å utvikle sterke sider, utvikle språk, motvirke skjevutvikling, forhindre tap av ferdigheter, behandle sameksisterende tilstander (blant annet epilepsi kan foreligge). I tillegg er det viktig å tilby foreldre nødvendig avlastning.

Hvordan er langtidsutsiktene?

Bredt spekter av funksjonsnivå fra de dypest fysisk, psykisk og sosialt funksjonshemmede til folk som er selvhjulpne i det daglige og kan leve et godt liv. God tilrettelegging og opplæring for disse barna vil ha stor betydning for funksjonsnivå og livskvalitet. Jo tidligere tiltak iverkssettes, jo bedre vil barnet kunnne fungere i det dagelige.

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77