Søk

Du er her:

Hva er rus?

Hva er egentlig rus? Vi vet hva rusmidler er, men hva er selve rusen? Hva gjør den med oss? Under artikkelen om de ulike rusmidlene som er på markedet i dag, vil en komme tilbake til virkningen av hver enkelt eller hvordan virkningen fungerer sammen med andre rusmidler.

Tradisjonelt er definisjon av rusmidler knyttet til stoffer som ved inntak gir en umiddelbar velværefølelse, samtidig som konsentrasjon, hukommelse og andre hjernefunksjoner svekkes. En blir mer impulsiv og evnen til å gjøre en kritisk vurdering avtar. Gjentatt rusmiddelbruk kan føre til avhengighet. Rus er betegnelse på en mental og fysisk tilstand som oppstår etter inntak av ett eller flere rusmidler.

Rettslig er rus forbundet med straffansvar, dersom en i beruselse også «i påvirket tilstand» utfører visse handlinger. Det er likevel ikke ulovlig å hensette seg selv i slike tilstander, så lenge en holder seg til lovlige rusmidler. Hva som ansees lovlig, vil variere fra land til land. For norske borgere gjelder at de er underlagt norsk lov også under opphold i andre land. De fleste andre rusmidler er ulovlige eller de ansees som lovlige under medisinsk veiledning.

Historisk sett har rus vært både hellige handlinger og synd, avhengig av tid, sted, regime og religion. Rusmidler, og framstilling og bruk av slike har derfor stadig vert underlagt en viss kontroll, som enten har vært av religiøs eller verdslig art.

Rus kan defineres som en kjemisk prosess i hjernen. Moderne neurobiologisk forskning har vist at alle psykoaktive stoffer har den egenskapen at de i hvert fall påvirker visse deler av vår hjerne. Hver gang man bruker et psykoaktivt stoff, vil disse områdene aktiveres. Det blir økt aktivitet i de millioner av nerveceller som finnes her. Og det er ganske typisk at det skjer når psykoaktive stoffer tilføres. Andre stoffer som virker på hjernen, og som ikke har ruseffekt, vil ikke virke på disse områdene. Denne aktiviseringen av disse områdene vil for de aller fleste ledsages av en følelse av velvære, av belønning, av glede. Man har kalt disse områdene av hjernen for hjernens lystsenter. Frigjøring av dopaminer i dette lystsenteret blir økt i faser hvor disse systemene er aktivisert. En enkel teori er at de psykoaktive stoffene ganske enkelt kaprer disse områdene i hjernen og stimulerer dem kraftigere enn det naturlige stimuli kan gjøre. Den kjemiske rusen blir på en måte et altoverskyggende fenomen som utkonkurrerer de naturlige stimuli på disse områdene.

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77