Søk

Du er her:

Individuell plan (IP)

For hvem gjelder ordningen? Alle som har behov for langvarig og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det. Som bruker har du rett til å medvirke i arbeidet. Det er din plan og tjenesteapparatet skal legge til rette for dette. Utarbeidelse av en Ip er frivillig.

Formålet med individuell plan og koordinator, jfr forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 1, er å

  • sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator oppnevnes i forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om vedkommende takker nei til individuell plan. Formålet med koordinator er det samme som for individuell plan.

Du kan lese mer her: http://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=om-individuell-plan-og-8179

 

 

 

Saksgang

Behov for individuell plan eller informasjon om IP, meldes til tjenestekontoret/servicesenter eller der hvor kommunen har plassert ansvaret for dette.  Vurdering og evt. tildeling av koordinator skjer herfra. Ansvarlig fra kommunen bekrefter henvendelse, avklarer behov og oppretter første kontakt med bruker.

Generell informasjon

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det.
Du har rett til å medvirke i arbeidet – det er din plan, og tjenesteapparatet skal legge til rette for dette.

Hva er Individuell plan?

Individuell plan er et samarbeidsdokument!
Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det. Du har rett til å medvirke i arbeidet – det er din plan, og tjenesteapparatet skal legge til rette for dette.

Hvor er retten til Individuell plan hjemlet i lovverket?

Retten er hjemlet i helselovgivning og i Sosialtjenesteloven, men har også betydning for andre etater enn helse- og sosialtjenester.
Intensjonen er at din plan skal omfatte alle tjenester du har behov for. Å få utarbeidet en individuell plan medfører ingen økonomiske kostnader for deg som bruker.

Hva med samtykke?

Individuell plan kan ikke utarbeides uten ditt samtykke. (Det finnes noen få, helt spesielle unntak) Du går gjennom samtykket sammen med koordinator tidlig i samarbeidet om planen din.

Hvorfor individuell plan?

Intensjonen er at individuell plan skal bidra til å gi deg større trygghet og forutsigbarhet, avklare ansvarsforhold og sikre samordning slik at tjenestene du mottar fremstår som helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger. Planen skal bidra til at dine behov, problemstillinger og ressurser gir retningen for utforming og sammensetning av de tiltak og tjenester du trenger. Planen skal sikre koordinering og samarbeid, både mellom tjenesteytere og med deg og din familie.

http://www.shdir.no/habilitering_rehabilitering/individuell_plan/ 

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77