Søk

Offentlige støtteordninger

Omsorgslønn

Du kan få omsorgslønn av kommunen du bor i hvis du har veldig krevende omsorgsoppgaver, for eksempel om du tar deg av syke eller gamle familiemedlemmer. For å få omsorgslønn må du sende en søknad til kommunen. Når kommunen har mottatt din søknad vil den bli vurdert, og du vil få vedtak på om søknaden er innvilget eller ikke. Les mer her: https://helsenorge.no/parorende/omsorgslonn

Grunnstønad

Du kan få grunnstønad for å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser . Les mer her: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad/Grunnst%C3%B8nad.959.cms

Hjelpestønad

 

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming. Les mer her: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad/Hjelpest%C3%B8nad.961.cms

Bil og transport( NAV)

Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad. Les mer her:  https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Bil+og+transport

TT-ordningen

Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienterings-hemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport.

Transportordningen skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger
(NAV gir informasjon om andre ordninger f.eks. helsereiser og arbeidsreiser)
Den fylkeskommunale transportordningen skal gi funksjonshemmede mulighet for deltaking og likestilling i samfunnet for derved å bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Transportordningen omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Vestfold. Søknaden sendes din kommune for vurdering. Les mer her:

http://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Samferdsel/TT-ordningen/

Ledsagerbevis

Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for følge eller assistanse for å kunne gå på offentlige arrangementer kan ha nytte av et ledsagerbevis.

​​​​Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Den funksjonshemmede betaler gjeldende priser. Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemning
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Psykisk utviklingshemming
  • Skjult funksjonshemming som f.eks. alvorlige psykiske lidelser, hjerte/lungesykdommer
  • Allergier

Det er ingen lovfestet individuell rett til ledsagerbevis.​

Nedre aldersgrense for søker er normalt 8 år, men ingen øvre aldersgrense.

Ta kontakt med din kommune for mer informasjon.