Søk

Du er her:

Skolens ansvar for forebyggende tiltak

Opplæring om og forebygging av bruk og misbruk av alkohol, narkotika og dopingmidler inngår i det generelle forebyggende arbeidet rettet mot alle elever i grunnskolen og videregående opplæring. Rusmiddelundervisningen er forankret i læreplanene og integreres i ordinær undervisning. Målet er at aktivt forebyggende arbeid i grunnskolen og videregående opplæring skal

• engasjere elever og foresatte i en bevisstgjøring rundt bruk av rusmidler
• medvirke til redusert bruk av alkohol blant de unge og heve eventuell debutalder
• forebygge enhver bruk av narkotiske stoffer og stanse nyrekruttering
• fange opp elever med spesifikke rusmiddelproblemer for å tilby hjelp

Tiltak som gjennomføres i skolen, tar sikte på å gi barn og unge faktiske kunnskaper om alkohol, narkotika og doping, skape et bevisst forhold til rusmidler og ta avstand fra rusmiddelmisbruk. I arbeidet brukes varierte metoder som tar sikte på å påvirke elevenes holdninger og atferd. Det er viktig å involvere foresatte i arbeidet med å forebygge at barn og ungdom misbruker rusmidler. Politiet engasjerer seg i ungdomsskolen ved å ha informasjonsmøter med elever, foreldre og lærere.

I Norge bruker skolene undervisningsmateriell som er utviklet av Helsedirektoratet og de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål. Flere private aktører har også utviklet skoleprogrammer som tar sikte på å forebygge og håndtere problematferd, herunder bruk av rusmidler. For å sikre at skolene tar i bruk program og metodikk som viser seg mest virksomme, har Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet utarbeidet rapporten ”Forebyggende innsatser i skolen”, som er sendt til alle skoler."

Her er en rapport om skolens ansvar for forebyggende tiltak i skolen:

http://www.udir.no/Upload/Rapporter/forebyggende_innsatser/5/Forebyggende_innsatser_rus.pdf?epslanguage=no

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77