Søk

Spesialundervisnng (PPT)

Foreldrene må gjøres oppmerksom på de rettigheter de har i forhold til likeverdig og tilpasset undervisning, de regler som gjelder for saksopplysning etter forvaltningsloven og prosedyrene for sakkyndighet ved spesialundervisning etter skoleloven.

I noen kommuner vil skolen ha et spesialpedagogisk team eller en spesialpedagog som foretar en kartlegging av elevens ressurser og problemer i forkant av en henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten). Både foreldre og skole kan ta initiativet til en slik kartlegging. Hvis det er skolen som tar initiativet til at eleven bør henvises til PP-tjenesten, skal det gjøres etter at foreldrene har gitt sin tillatelse.

Foreldrene kan også ta direkte kontakt med PP-tjenesten på eget initiativ. I opplæringslovens §5-6 slås det fast at hver kommune og fylkeskommune skal ha en PP-tjeneste. Når foreldre, eller skolen i samarbeid med foreldre, tar kontakt med PP-tjenesten for å vurdere om eleven har rett til spesialundervisning etter opplæringslovens § 5.1 (se over) , vil PP- tjenesten foreta en utredning av elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

PP-tjenesten vil i tillegg samle mest mulig informasjon om elevens situasjon på skolen og om hvordan den enkelte fungerer faglig og sosialt. Denne prosessen skal innebære samtaler både med eleven, foreldre og skolen. PP-tjenesten kan dessuten benytte diagnostiske tester i sitt arbeid med å vurdere eleven.Det er ikke utarbeidet entydige retningslinjer for hvorvidt en elev har rett til spesialundervisning. Dette må PP-tjenesten vurdere ut fra et faglig skjønn. Det er prinsippet om likeverdig opplæring og elevens utbytte av den ordinære opplæringen, som legges til grunn ved vurderingen av retten til og innholdet av spesialundervisningen.

PP-tjenestens vurderinger skal ende opp i en konklusjon hvor det skal fastslås hvorvidt en elev har rett til spesialundervisning. Hvis det konkluderes med at eleven har denne retten, utarbeider PP-tjenesten en sakkyndig vurdering. Denne sakkyndige vurderingen er en del av dokumentasjonen som skal ligge til grunn når tilbud om spesialundervisning skal vedtas.

Hvis PP-tjenesten fastslår at en elev ikke har rett til spesialundervisning, må skolen likevel gi et opplæringstilbud som er tilpasset elevens evner og forutsetninger innenfor sin ordinære ressursramme. Alle elever har rett til tilpasset opplæring.

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77